شروط و قوانين الموقع

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت فرآورده های دیرگداز ایران می‌باشد.

 1- مالکیت معنوی
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت فرآورده های دیرگداز ایران می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت فرآورده های دیرگداز ایران ( اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

 2- شرایط استفاده از خدمات سایت
 به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت فرآورده های دیرگداز ایران عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.